Közhasznúsági jelentés

Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentése:

(1997 évi 156. tv. alapján)

Számviteli beszámoló:
Előző évi pénz maradvány: 261 122 Ft
Összes bevétel: 2 344 478 Ft
Bevétel az adók 1%-ból: 3 629 Ft
Bevétel pályázatból és adományból: 1 260 000 Ft
Bevétel alaptevékenységből: 1 080 849 Ft
Összes kiadás: 2 385 671 Ft
Kiadás tevékenységre: 2 385 671 Ft  
2012-re átvihető: 219 909 Ft
Közhasznúsági adatok:
    a költségvetési támogatás felhasználása: ---
    a vagyon felhasználása
Az Egyesületnek induló tőkéje nincs.
Nem volt vagyon felhasználás a működési kiadásokon kívül. Az adók 1%-ból beérkező összeget működési kiadásokra fordítottuk.
    a cél szerinti juttatások
Az Egyesület ebben az évben cél szerinti tevékenysége kapcsán kifizetést nem eszközölt.
    a költségvetési támogatás mértéke: ---
    a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás mértéke
Nem volt kifizetés.
    a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
2000. 04. 28. 1875 sorszám alatt jegyezte be a Bíróság az Útkereső Kiemelten Közhasznú Egyesületet, mint kiemelkedően közhasznú egyesületként.
Útkereső Kiemelten Közhasznú Egyesületet Alapszabályában rögzített célja: szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az esélyt keresők segítését.
E cél érdekében az Egyesület védi a társadalom szociális, kulturális és természeti környezetét, a fogyasztók érdekeit közfeladatok végzésével.
Az Egyesület segíti a hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek társadalmi esélyegyenlőségét, az euroatlanti integrációt, a közhasznú szervezetek munkáját közfeladatok végzésével. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkavállalási esélyegyenlőségét elősegítendő előadásokat, képzéseket szervez, illetve az ehhez a tevékenységi körhöz tartozó egyéb szolgáltatásokat nyújt (rehabilitációs foglalkoztatás) közfeladatok végzésével.


2011. évben végzett fontosabb közhasznú tevékenységek, fő célcsoportok, eredmények:
•    (2) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: Idős tagok, pártoló tagok rendszeres látogatása, szükség esetén segítségnyújtást végeztünk.
•    (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőtt- és egyéb oktatás: Egyesületünk felnőttképzési tevékenység bejelentésének, nyilvántartásba vételének visszaigazolását megkaptuk. Egyéb oktatás területén több hátrányos helyzetű fiatal továbbtanulási lehetőségét támogattuk korrepetálással.
•    (6) kulturális örökség megóvása: Az Ünnepi szokások és kulturális hagyományok c. könyv készítése, Dellő utcai telephely műemlékvédelmi eljárás ügyintézése. Több hagyományőrző programot valósítottunk meg eredményesen. A Szélkiáltó Egyesület telephelyén Egyesületünk Hagyományápolási ismeretek c. programot rendezte meg eredményesen. A programban a hagyományos méhészet, hálókötés és rongyszőnyegszövés volt a 3 témakör. Orgoványon: szappanfőzés, kürtöskalács készítése, tárcsán sütés az Egyesület titkárának birtokán.
•     (8) természetvédelem, állatvédelem: a kiskunhalasi Szélkiáltó Egyesület által szervezett „Szélkiáltó” természetvédelmi tábor programjában segítettünk programszervezési, képzési feladatok vállalásával. A táborban fiatalok vettek részt.
•    (9.) környezetvédelem, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: a KNPI munkájának segítése: A Kiskunsági Nemzeti Parknál a Múzeumok éjszakája megszervezésében és kivitelezésében és a Naprózsa Erdei Iskola gyógynövényes kertjének karbantartása, rendbetétele területén karitatív munkát végeztünk. Útmutatásuk alapján pontosítottuk az egyesületi honlapunk KNPI tevékenységét bemutató részét.
•    (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: ruhagyűjtést és szétosztást végeztünk a hátrányos helyzetű emberek részére.
•    (16) fogyasztóvédelmi feladatok: az Egyesület elősegíti a fogyasztók önszerveződését, igény szerint fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtet. E területen szükség szerint  a fogyasztók oktatását végeztük és a jogaikat ismertető információkat bővítettük az Egyesület honlapján. A Megyei Fogasztóvédelmi Hatósággal élő kapcsolatot tartottunk fent. Útmutatásuk alapján pontosítottuk az egyesületi honlapunk fogyasztóvédelmi részét. Több bejelentést tettünk a Megyei Fogyasztóvédelmi hatóság részére, az ügyek kivizsgálása folyamatban van.
•    (18) Egyesület közreműködik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának megoldásában, valamint a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapján munkaerő-közvetítést (TEÁOR 7810) végez három telephelyen. Januárban elkészítettük a munkaerő közvetítési jelentést. Ebben az évben 12 fő közvetítését végeztük.
•    (19) az euro atlanti integráció elősegítése: Egész évben pályázatfigyelést végeztünk gazdálkodók számára. 10 fő részére.
•    (20) közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások: tanácsadás végeztünk egyesület alapítás terén Bernecebarátiban alakuló szervezetnek. 17 fő taglétszám.
Jelenleg 12 együttműködési szerződéssel (Polgármesteri Hivatalok /6 településen/, KNPI, Fogyasztóvédelmi hatóság, BKMKH Munkaügyi Központja, egyéb civil szervezetek) rendelkezünk. E szerződésekben vállalt feladataink teljesítése jelentősen meghatározza az éves egyesületi tevékenységet.
Ebben az évben 4 zajló pályázatunk volt, amelyből 3 pályázat sikeren befejeződött.

Egyesületünk az Alapszabályban megjelölt közfeladatok teljesítésére irányuló szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Az előző évről szóló beszámoló és közhasznúsági mellélet az Alapszabállyal együtt az Egyesület honlapján mindenki számára hozzáférhetőek. A nyilvánosságot az Alapszabályban rögzített módon biztosítja az Egyesület.
    Megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre.
Egyesületünk éves árbevétele ebben az évben is meghaladta az 1 millió Ft-t.
A 2010. és 2011. év egybeszámított adózott eredménye nem negatív.
    Egyesületünk társadalmi támogatottsága megfelelő.
Egyesületünknél a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások meghaladják az összes ráfordítás felét a 2010. és 2011. év átlagában (mid a két évben).

Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2010. és 2011. években, csak az alapszabályban rögzített közhasznú alapfeladatokat végezte.

Az Egyesület e célokat kiemelten közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását kiemelten közhasznú egyesület formájában végzi. Az Egyesület alapszabályában foglalt közhasznú feladatok többsége olyan közfeladatok, amelyekről állami szervnek vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.

Kecskemét, 2011. 12. 30.

 


Az Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

Hirdetés
 
Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására. Adószám: 18358683-1-03.