Elszámolás

Az elszámolás késedelmének súlyos következményei

Szigorú hatósági fellépés a szolgáltató évekig tartó mulasztása miatt

Napjainkban kiemelt figyelmet kap az energiaárak alakulása, illetve a megélhetési költség jelentős részeként, az ezen díjakról kiállított számlák összege. A lakossági fogyasztók jelentős része havi, illetve negyedéves rendszerességgel fizeti közüzemi számláját, így azok teljesítésére fel tud készülni, tervezheti kiadásait. A meghatározott időközönként érkező számlák kifizetése sok háztartásban jelent nehézséget, azonban az elszámolás huzamos ideig tartó elmaradása még komolyabb problémát okozott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez forduló fogyasztónak.

A külföldön élő panaszos 2012 őszén felkereste a gázszolgáltató ügyfélszolgálati irodáját, ahol a nyaralójában lévő gázóra aktuális mérőállása alapján, az elfogyasztott földgázmennyiség árát kívánta rendezni. Az ügyintézés során a szolgáltató munkatársa közel 1.500 m3 gázmennyiségről, kétszáz ezer forintot meghaladó összegű számlát állított ki. Tekintettel arra, hogy a fogyasztó vitatta a kiállított számla helyességét, az elszámolás jogszerűségének kivizsgálása érdekében fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezett.

A lefolyatott eljárás során megállapítást nyert, hogy a nyaralót érintő árvíz levonulása után 2010 nyarán a földgázhálózatot üzemeltető vállalkozás szakemberei a kármegelőzési kötelezettségüknek eleget téve, biztonsági okokból a fogyasztásmérő berendezést leszerelték, majd a veszélyhelyzet elmúltával új gázórát helyeztek üzembe. A műszaki beavatkozás során a mérőállást rögzítették, és ez alapján elszámoló számla kiállítására is sor került. Ezt követően azonban – a következő évben elvégzett leolvasás ellenére – az egyetemes szolgáltató sem rész, sem elszámoló számlát nem állított ki, ezzel a társaság a fogyasztót hosszú ideig bizonytalanságban tartotta az elfogyasztott földgáz mennyiség ellenértékeként fennálló követelésével kapcsolatban. A földgáz kereskedő mulasztását csak a panaszos 2012-ben történt személyes ügyintézésekor pótolta, és bocsátotta ki az elmaradt 28 hónap vonatkozásában a nagyobb összegű bizonylatot.

Felügyelőségünk az ügyben hozott jogerős határozatában magas összegű fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a mulasztó földgáz kereskedőt, megtiltotta számára a jogsértő magatartás folytatását, továbbá a vállalkozás üzletszabályzatában foglalt kötbér megfizetésére is kötelezte a szolgáltatót.

A fogyasztók érdekeit, jogait sértő vállalkozói magatartás visszaszorítását Felügyelőségünk a jogsértés súlyának megfelelő szankció alkalmazásával igyekszik elérni. A jogszabályok által meghatározott keretek között Hatóságunk, - gondos mérlegelést követően – határozatában olyan súlyú jogkövetkezményt állapított meg, mely álláspontunk szerint alkalmas arra, hogy a jövőben a szolgáltatót jogkövető magatartásra ösztönözze.

A vállalkozás jogsértő magatartásával összefüggésben meg kell jegyeznünk azt is, hogy a földgáz ellátási szerződés aláírásával a fogyasztó is vállal bizonyos kötelezettségeket. Ilyen – többek közt – az, hogy a számlázás elmaradását a szolgáltatónak jelezni kell. Kiemelt jelentőségű az éves elszámoló számla kiállítása, tekintettel arra, hogy a fogyasztás teljes körű elszámolása ekkor történik meg. Ezen túlmenően az elmaradt számlázás nem jelenti azt, hogy a szolgáltató – a fogyasztóvédelmi eljárásban megállapított jogsértéstől függetlenül – nem követelheti a felhasznált energia árát.

A konkrét ügyben az érintett nem lakott a felhasználási helyen, ilyen esetben érdemes kérni a vállalkozástól úgynevezett eltérő számlafogadó hely beállítását, ami azt jelenti, hogy a földgáz kereskedő arra a címre küldi meg a számlát, ahol a fogyasztó életvitelszerűen tartózkodik, így az esetleges mulasztást korábban észlelhetjük, és megtehetjük a szükséges intézkedéseket.

A számlázással kapcsolatos jogsértés kivizsgálása mellett az ügy fontos kérdése, annak eldöntése, hogy milyen tényezők következtében keletkezett, keletkezhetett - a kérelmező szokásos fogyasztási mennyiségéhez képest – jelentősebb energia-felhasználás. Erre a kérdésre - a hatósági eljárás meginduláskor a fogyasztó kérelmére már folyamatban volt - fogyasztásmérő pontossági vizsgálata adhat választ. A kifogásolt készülék mechanikai felmérése során a rajta keresztülhaladó gázmennyiséget ellenőrzik.

Amennyiben a készülék mérési pontossága a megengedett hibahatárt meghaladja, az általa rögzített adatok nem képezhetik elszámolás alapját, ezért a szolgáltatónak a kiállított számlákat módosítania kell. Tekintettel arra, hogy az ügyben a vizsgálat eredménye még nem ismeretes, ezért még nem tudjuk, hogy a vállalkozás köteles-e a pótkalkuláció elvégzésére.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a hatékony hatósági fellépés során feltárt jogsértés a számlázási rendszer javítására, pontosítására, valamint az ügyfélkapcsolat hatékonyabbá tételére ösztönözheti a vállalkozást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy – ahogyan valamennyi szerződéses kapcsolat során az általános polgári jogi szabályok a szerződő felek jóhiszemű eljárását és együttműködési kötelezettségét írják elő – a közüzemi szerződések világában is nemcsak a szolgáltatókat, de a fogyasztókat is terhelik bizonyos kötelezettségek. E körben a közüzemi szolgáltatást igénybevevő fogyasztóktól elvárható, hogy a számlázás elmaradását észleljék, és ennek tényét a szolgáltató felé minél hamarabb jelezzék, amely által nemcsak a későbbi vitás ügyek, de a fogyasztó fizetési terheinek halmozódása is elkerülhető, illetve csökkenthető lenne.

Minden esetben indokolt tehát körültekintően, tudatos fogyasztóként eljárnunk, és együttműködési kötelezettségünknek megfelelően felhívni a szolgáltató figyelmét számlázási gyakorlata esetleges visszáságaira, hiányosságaira, elősegítve ezzel a jogszerű állapot helyreállítását, amely közös érdeke a feleknek.

Kecskemét, 2013. szeptember 24.

 

 

Hirdetés

Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására. Adószám: 18358683-1-03.